หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

    ในปี 2558 คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้จัดการการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ต่อเนื่อง ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อสาขาเป็น สาขาสาธารณสุขชุมชน
     ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง

 

 

ปรัชญา

 

 

บัณฑิตรู้จริง ทักษะดี บูรณาการเป็น มีคุณธรรม

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

        สาขาเทคโนโลยีสารสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

พันธกิจ

 

 

1.  ผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ได้อย่างเป็นสากล
2.  ส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
3.  เป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แก่สังคมและท้องถิ่น
4.  ส่งเสริมกิจกรรม ให้เกิดความก้าวหน้าควบคู่กับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.