หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
         ภาษาไทย             : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)    
         ภาษาอังกฤษ               : Bachelor of Technology Program in Information Technology
                                    (Continuing Program)                                             
 
ชื่อปริญญา
          ชื่อเต็มภาษาไทย      : เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ชื่อย่อภาษาไทย       : ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
                           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   : Bachelor of Technology (Information Technology)
          ชื่อย่อภาษาอังกฤษ    : B.Tech. (Information Technology)
 
วิชาเอก
          เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
          ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
 
รูปแบบของหลักสูตร
         เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2ปี (ต่อเนื่อง)


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
         1)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาหรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
         2)  ผู้สมัครเข้าเรียนต้องเรียนรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 12 หน่วยกิต
         3)  การสมัครและการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตกระทำโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
               - ผ่านระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
               - ด้วยวิธีการอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตจะมีสภาพเป็นนิสิตโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยแล้ว โดยนำหลักฐานต่างๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี (ต่อเนื่อง)

ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่  1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาก่อน
520-001 หลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 –0 –6)  
520-002 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ      
3 (3 –0 –6)  
521-103 ระบบฐานข้อมูล 3 (2–2–5)  
521-201 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 (2–2–5)  
521-303 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2–2–5)  
521-401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (3 –0 –6)  
521-402 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3 (3 –0 –6)  
รวม 21  
 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
 (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาก่อน
002-xxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 3 (x–x–x)  
520-004 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น 3 (3 –0 –6) 520-002
521-104 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 –0 –6)  
521-202 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3 (3 –0 –6) 521-303
521-203 การจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3 (3 –0 –6) 521-402
521-304 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2–2–5) 521-103
521-401
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x–x–x)  
รวม 21  
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับก่อน
001-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 (x–x–x)  
520-006 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 –0 –6)  
รวม 6  
 
  
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาศึกษาก่อน
002-xxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 3 (x–x–x)  
521-105 การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น 3 (3 –0 –6)  
521-204 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   2(0–0–6)  
521-206 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 (3 –0 –6)  
522-xxx วิชาเอกเลือก 1 3 (x–x–x)  
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x–x–x)  
รวม 17  


ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับก่อน
002-xxx กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 3 (x–x–x)  
521-205 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2   4(0–0–12) 521-204
522-xxx วิชาเอกเลือก 2 3 (x–x–x)  
522-xxx วิชาเอกเลือก 3 3 (x–x–x)  
รวม 13  
 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  3 (ภาคฤดูร้อน)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาบังคับก่อน
003-xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 (x–x–x)  
522-xxx วิชาเอกเลือก 4 3 (x–x–x)  
รวม   6  
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
         - ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
         - นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         - นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ
         - นักพัฒนาและออกแบบโปรแกรม
         - นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในเชิงธุรกิจ
         - ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
         - นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
         - ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวด้วยความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.