หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี
 
 •  
   

   

  อาจารย์ภาสกร ปาละกูล
  หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    อาจารย์ภาสกร ปาละกูล
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าตุณทหารลาดกระบัง
  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
   
  ประวัติการทำงาน
  IT Manager, Maccall System Co.,Ltd.
  Lecturer
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ณรงค์ ล่ำดี
  ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ประจำ

    อาจารย์ณรงค์ ล่ำดี
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2550
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์, 2546
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ประวัติการทำงาน
  ชื่อสถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาที่สอน
  ตั้งแต่ ถึง
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2552 ปัจจุบัน - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
 •  
   

   

  อ.พิชญาวี คณะผล
  อาจารย์ประจำ

    อ.พิชญาวี คณะผล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
  วท.ม. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์จุติเดช ทองมี
  อาจารย์ประจำ

    อาจารย์จุติเดช ทองมี
  วุฒิการศึกษา
  คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 2556
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ. สถิติประยุกต์, 2551
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  ประวัติการทำงาน
  ชื่อสถาบันการศึกษา ระยะเวลา วิชาที่สอน
  ตั้งแต่ ถึง
  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2558 ปัจจุบัน - วิชาหลักพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 2551 2558 - วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
  - วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  - การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง ซอฟต์แวร์
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.